Trafik

af | 22.04.2022 | Politik

I Fredericia har vi en fantastisk kulturarv, som vi skal værne om. Derfor er det af største vigtighed, at byudviklingen foregår med respekt for værdierne og Fredericias historie.

Vi skal formå at skabe plads til en større befolkning og flere arbejdspladser, uden at gå på kompromis med vores kulturarv.

Der skal skabes en infrastruktur, der tilgodeser bosætning og fortsat udvikling ikke kun i Fredericia by, men også i de omkringliggende bysamfund. Det er af afgørende betydning, at vi sikrer offentlig transport til uddannelser fra vores opland. Det skal være trygt og ubesværet at færdes på vores veje og stier, uanset om man er i bil, på scooter, på cykel, gående, i kørestol eller noget helt andet. Der skal være fortov og cykelstier, hvor det er nødvendigt for at opnå en tilfredsstillende trafiksikkerhed. Der kan findes områder, hvor bedre belysning kan være nødvendigt, for at vores borgerne kan føle sig trygge.

Trafikken skal kunne flyde, både i byen, i industriområder og på landet. Det kan ske både ved løbende udvikling af nye kryds, rundkørsler og vejbaner, men også ved brug af intelligent elektronisk trafikregulering. Det vil spare tid både for borgere og gæster i Fredericia Kommune.

Bybusserne skal, når de er udtjente, erstattes med eldrevne busser (eller andet miljørigtigt alternativ). Det vil gavne miljøet og reducere trafikstøjen.

Og så skal vi allerede nu være på forkant med udviklingen. Vi skal løbende undersøge, hvordan vores trafikplanlægning kan indtænke intelligente og miljøvenlige løsninger, som f.eks. lys der kun tænder, når der er trafik, regn-drænende veje og meget andet. Mulighederne udvides dag for dag. Og så skal vi indtænke ladestandere i vores trafikplanlægning og byudvikling. Hvis vi agerer nu, kan vi udtænke nogle flotte løsninger, der passer ind i vores by og undgå at opstille kedelige standere, der skæmmer omgivelserne.

Vi skal sikre let og sikker adgang til det omliggende motorvejsnet, så den store fordel, vores geografiske placering giver os, ikke går tabt i for lang transporttid til og fra motorvejen. Parkeringsforhold skal være tilgængelige, og der skal være fri parkering de første 2 – 3 timer på kommunale parkeringspladser.

Til gengæld har vi en forpligtelse over for de borgere, som bor tæt på motorvejsnettet. Vi skal målrettet arbejde for, at borgerne sikres så godt som muligt med støjværn, for at undgå at deres støjen giver unødige gener og er til skade for borgernes helbred. I det hele taget skal vores trafikplanlægning tage udgangspunkt i at skabe mindst mulig støjforurening.

Konservative i Fredericia - Kirsten og Tommy

Det konservative folkeparti vil

N
Elektrificere bybusserne
N
Aktivt bekæmpe støjforurening
N
Sikre bedre offentlig transport til vores opland